Samenwerking infra-opleidingen in Zuid-Nederland

6 juli 2021

Koning Willem I College, Civilion Academy, Inframensen Zuid en SOMA College hebben een intentieverklaring infra-opleidingen getekend.
Met het tekenen van deze intentieverklaring is een nauwe samenwerking in gang gezet op het gebied van infra-opleidingen. Het gezamenlijke doel is te komen tot een duurzaam sterke onderwijsinfrastructuur in Zuid Nederland.

Alle betrokken partijen zijn momenteel actief op het terrein van opleidingen in de richting van infra, civiele techniek en grond-, weg- en waterbouw. Ondanks dat er voldoende werkgelegenheid is in de infra, blijkt het tegelijkertijd moeilijk om de opleidingen, zowel kwalitatief als kwantitatief, op de gewenste manier invulling te blijven geven. Dit is de aanleiding geweest om juist nu de krachten te bundelen en de intentie uit te spreken om tot een verdere samenwerking te komen.

Samenwerking op diverse gebieden
In eerste instantie zal de samenwerking zich richten op de volgende gebieden: personele inzet, werving, onderwijsontwikkeling en programmering, examinering en bevordering van doorstroom naar het hbo, niveau 5. Door op deze gebieden nauwer te gaan samenwerken, streven de organisaties ernaar om de afstand tussen het mbo en bedrijfsleven te verkleinen en tegelijkertijd de doorstroom naar het hbo te bevorderen.

Vakmanschap
Het Koning Willem I College, SOMA College, Civilion Academy en Inframensen Zuid zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Peter Postma, directeur van Inframensen Zuid, legt uit: “We rekenen erop dat we hier een eerste stap zetten waarmee het onderwijs in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven tot aantrekkelijkere opleidingen voor de infrasector in Zuid Nederland gaat komen; een voorbeeld voor de rest van het land.” Aanvullend geeft Frank Fiers, directeur van Civilion Academy, aan: “Door een samenwerking aan te gaan tussen onderwijs en civiele bouw zetten we in op het vinden van talent op alle niveaus en het opleiden tot sleutelvakmanschap. Sleutelvaklieden kunnen slimme, goede oplossingen bedenken voor complexe, technische en logistieke problemen in de civiele bouw.”

Sterke onderwijsinfrastructuur
In de toekomst kan het samenwerkingsverband verder worden uitgebreid. Harry van der Schans, directeur afdeling Bouw-infra, Architectuur en Meubeldesign bij het Koning Willem I College: “We staan zeker open voor een bredere samenwerking met andere (onderwijs)instellingen en bedrijven gekoppeld aan infra-opleidingen. Voor ons is het van belang dat we met elkaar zorgdragen voor een duurzame en sterke onderwijsinfrastructuur in Zuid Nederland.”

Bekijk hier onze infra opleidingen.